Inloggen

Home

Werkwijze

Verloning

Contact

FAQ

F.A.Q.


Zoek op woordTerug naar onderwerpen

Opdrachtnemer

Wie is een opdrachtnemer?

Een opdrachtnemer kan iedereen zijn die zich naar een opdrachtgever toe verbindt tot het doen van een “opdracht”. Dit spreekt u onderling af en is uiteraard de basis van uw factuur. Maak hier altijd duidelijke afspraken over, bijvoorbeeld middels een opdrachtovereenkomst. Via Prae Artiestenverloning kunt u ook vooraf factureren, zo bent u altijd verzekerd van een tijdige betaling.Wat is een BSN-nummer?

Het BSN-nummer ofwel het Burger Service Nummer is het oude "sofinummer". Dit nummer staat vermeld op uw identificatie papieren.  Met dit nummer registreren we u bij de Belastingdienst en zorgen dat wij alle aangiften juist kunnen indienen. Als buitenlandse artiest heb je geen BSN-nummer, deze hoeft u dan ook niet in te vullen. Kan ik sparen en / of pensioen opbouwen?

Nee, u kunt bij ons niet deelnemen aan spaarloon- en of lijfrenteregelingen. Ook bouwt u bij ons geen pensioen op. Binnen de artiestenregeling is dit niet mogelijk. Verloond u zich via opting-in of de witte tabel, dan kunt u gebruik maken van een zusteronderneming van Prae Artiestenverloning namelijk Verloning.nl B.V. waar u ook facturen kunt verzenden aan uw opdrachtgevers met de mogelijkheid tot flexibele arbeidsvoorwaarden. Gaat u daarvoor naar www.verloning.nl. Onkostenvergoeding

Wanneer u onkosten hebt gemaakt kunt u deze in overleg met uw opdrachtgever declareren. Dit doet u door de onkosten bij uw vergoeding op te tellen. De opdrachtgever is dus verplicht hier BTW over te betalen en ziet dit niet "onbelast" terug op zijn factuur.  

Bij uw verloning kunt u deze onbelast aan uzelf uitkeren. Per verloningsvorm gaat dit anders. Bij de artiestentabel valt dit onder de KVR regeling en kunt u dit niet nog een separaat toevoegen. Bij de witte tabel en opting-in kunt u bij de verloning dit apart aangeven. En ZZP-ers dienen dit in hun eigen administratie te boeken.

Let op: uw onkosten bij de witte tabelverloning en opting-in dienen een directe relatie te hebben met uw opdracht zoals bijvoorbeeld reiskosten (0,19 cent per KM). Bij twijfel keren we uit na verantwoording van bonnen of rittenregistratie, voorkom vertraging van uitbetaling en wees expliciet bij verloning. Werkkostenregeling

Om u zo voordelig mogelijk te verlonen, bieden we  u binnen de witte tabelverloning en opting-in standaard de mogelijkheid gebruik te maken van de werkkostenregeling. Dit houdt in dat we 1,4% van uw loon onbelast aan u vergoeden. Hier betaalt u dus geen sociale premies of loonbelasting over, waardoor u netto meer uitbetaald krijgt! Binnen de artiestenregeling kunt u geen gebruik maken van de werkkostenregeling.Kosten opdrachtnemer

Prae Artiestenverloning heeft gekozen voor de beste dienstverlening aan opdrachtgever en opdrachtnemer. Van aanmelding, tot uitbetaling. Door onze efficiente automatisering kunnen we de kosten laag houden en daardoor rekenen we slechts 5 Euro per verloning en 2,50 per factuur. U kunt bijvoorbeeld ook 2 facturen in 1 keer verlonen, u betaald dan slechts 10 Euro in totaal. Mijn ID

We vragen altijd uw ID (identiteit) papieren te uploaden op onze website, te mailen, te faxen of per post aan ons te doen toekomen. De kopie moet de voor en achterzijde omvatten van een paspoort of een identiteitskaart. Komt u niet uit Nederland en valt u wel onder de Nederlandse wetgeving, dan zouden we naast de voor en achterzijde van uw paspoort ook de voor en achterzijde van uw verblijfsdocument willen ontvangen. Verkeerde verloningsvorm

Het kan om uiteenlopende redenen voorkomen, dat de verloningsvorm die u heeft gekozen niet (meer) bij  u past. Zo kunt u gebruik maken van artiestenverloning en niet meer als uitvoerend artiest werkzaam zijn. Het is niet mogelijk zelf u verloningvorm te wijzigen, neem daarvoor contact met ons op. Het is altijd mogelijk verschillende werkzaamheden onder verschillende verloningsvormen te laten verlonen, maak daarvoor twee accounts aan. Bijvoorbeeld artiestenverloning voor uw werkzaamheden als uitvoerend artiest en opting-in voor uw werkzaamheden als regisseur. Meerdere verloningsvormen

Het is bij Prae Artiestenverloning mogelijk om uzelf te verlonen via meerdere verloningsvormen. Maak hiervoor meerdere accounts aan. Let er uiteraard zelf goed op in welke account u werkt en welke facturen u aan de opdrachtgever zendt. U dient voor elke account een ander emailadres te gebruiken. Buitenlandse artiest

Een artiest die niet in Nederland belastingplichtig is, moet bij ons in het bezit zijn van een geldig buitenlands paspoort, u dient ook in het land van herkomst te wonen. U betaalt dan belasting in het land van herkomst. Om dit goed te organiseren kiest u dan voor buitenlandse artiest. We zullen dan alleen de facturatiekosten in rekening brengen en de bruto gage aan u overmaken zonder inhouding van belastingen en sociale premies. Identiteit opdrachtnemers

Om u te mogen verlonen vragen wij altijd uw identiteitspapieren. Dit moet een kopie zijn van uw paspoort of identiteitskaart en mag geen rijbewijs zijn. Tevens is het verplicht om aan uw opdrachtgevers ook uw identiteit bekend te maken, daarom is het voor opdrachtgevers die u heeft gefactureerd ook mogelijk uw indentiteit in te zien. Als u dit vanwege persoonlijke redenen niet wenst, dan horen we dit graag van u en zullen we de mogelijkheid hiertoe uitzetten. Loonbelasting

Binnen de witte tabel en opting-in betaaldt u naarmate u meer verdiend meer loonbelasting. Dit wordt per eurocent berekend. Echter geven we dit fiscaal gezien altijd in schijven aan. Hieronder kunt u de schijven terugvinden. Maakt u gebruik van loonheffingkorting dan ontvangt u korting op de te betalen loonbelasting zie hiervoor de FAQ loonheffingskorting. 

 

 

0 t/m 18.945                    33,10%

18.946 t/m 33.863            41.95%

33.864 t/m 56.491            42%

56.492 of meer                 52%Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is een korting op de te betalen loonbelasting. Iedereen die loon geniet krijgt bij één werkgever korting, dit kunt u bij Prae Artiestenverloning aangeven bij uw profielinstellingen. Deze algemene heffingskorting is 2.033 Euro. Bij de artiestentabel kunt u geen heffingskorting kiezen, omdat u daar een vast percentage loonbelasting betaald. 65 jaar en ouder

Personen die zich bij Prae Artiestenverloning laten verlonen en 65 jaar of ouder zijn, dragen geen sociale premies af, ongeacht de verloningsvorm die u kiest. Prae Artiestenverloning zal hier automatisch in de berekening rekening mee houden. Welke verloningsvorm moet ik kiezen?

Het kan soms ingewikkeld zijn de juiste verloningsvorm te kiezen. Bij Prae Artiestenverloning kunt u kiezen uit de artiestentabel voor uitvoerend artiesten, witte tabel voor iedereen (niet uitvoerend) binnen de culturele sector, opting-in voor zelfstandige die wel verloond willen worden en gebruik willen maken van de voordelen die Prae Artiestenverloning biedt. Tevens als u een opdracht heeft die langer als 3 maanden duurt als uitvoerend artiest kunt u kiezen voor de witte tabel of opting-in, daarbij moet u zichzelf de vraag stellen of u verzekerd wilt zijn voor sociale verzekeringen zoals AOW en WW. Wanneer u dit wel wilt, kiest u een tweede account met witte tabelverloning en wilt u dit niet, dan kiest u voor opting-in. Rekenvoorbeelden

Uiteraard is het lastig beoordelen wat u dadelijk gaat overhouden aan uw optreden(s). Wanneer u inlogt op onze demo account (rechts boven in het scherm) kunt u als opdrachtnemer inloggen en de werkwijze om jezelf te verlonen bekijken. Wanneer je naar "Payday" gaat kan je verschillende voorbeeldberekeningen maken via de verloningsvorm die bij u past.Vergoeding Zorgverzekering (Zvw)

Wanneer u zich laat verlonen door Prae Artiestenverloning draagt u bij verloning via de witte tabel sociale premies af aan het UWV / Belastingdienst. In deze FAQ behandelen we de Vergoeding Zorgverzekering (hierna te noemen Zvw):

De Zvw is onderdeel van ons zorgverzekeringsstelsel. Om ons zorgstelsel te bekostigen, heeft elke inwoner van Nederland een verplichte zorgverzekering én dragen we aanvullende Zvw af over ons inkomen (dus inkomensafhankelijk). Met deze verzekering(en) dekken we onze eigen zorg af tot 365 dagen en betalen we collectief voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De AWBZ dekt zorg af die onverzekerbaar is, zoals zorg na 365 dagen en mensen met een handicap of beperking, in de vorm van "Zorg in Natura" en "persoonsgebonden budget (PGB)".

 

 Werkloosheidswet (WW Awf)

Wanneer u zich laat verlonen door Prae Artiestenverloning draagt u bij verloning via de witte tabel en artiestentabel sociale premies af aan het UWV / Belastingdienst. In deze FAQ behandelen we de Werkloosheidswet (hierna te noemen WW):

De WW verzekerd werknemers tegen de financiele gevolgen van werkloosheid. Om recht te hebben op een WW uitkering dient u minimaal 26 weken te hebben gewerkt in de afgelopen 36 weken. Een WW uitkering wordt bepaald aan de hand van het laatstverdiende loon, waarbij u de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van uw laatst verdiende loon ontvangt  (gemaximaliseerd). De duur van een WW uitkering is standaard drie maanden + per gewerkt jaar 1 maand extra. Wanneer de WW uitkering verloopt komt u terecht in een bijstandsuitkering. 

 Sectorfonds

Wanneer u zich laat verlonen door Prae Artiestenverloning draagt u bij verloning via de witte tabel en artiestentabel sociale premies af aan het UWV / Belastingdienst. In deze FAQ behandelen we het Sectorfonds:

De premie die u betaaldt voor de werkloosheidswet is afhankelijk van de sector waarin u werkt. Er is een vast gedeelte de WW Awf en een variabel deel afhankelijk van de branche waarin u werkt. Dit is omdat de kans op werkloosheid groter / kleiner is afhankelijk van de branche. Wij verlonen u in sector 54, culturele instellingen. WAO / WIA

Wanneer u zich laat verlonen door Prae Artiestenverloning draagt u bij verloning via de witte tabel en artiestentabel sociale premies af aan het UWV / Belastingdienst. In deze FAQ behandelen we de WAO / WIA:

De Wet Arbeids Ongeschikheidsverzekering (WAO) is voor personen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Personen die na deze datum arbeidsongeschikt zijn geworden komen terecht in de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is dus de opvolger van de WAO. Deze wet verzekerd u bij arbeidsongeschiktheid boven de 80% 'en duurzaam arbeidsongeschiktheid. Wanneer u tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt bent valt u onder de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U ontvangt dan 75% van het laatst verdiende loon tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

Bent u minder als 35% arbeidsongeschikt, dan wordt u naar alle waarschijnlijkheid gevraagd te blijven werken, maar ontvangt uw werkgever wel korting op de sociale premies.Elke situatie is uniek, het UWV zal wanneer u arbeidsongeschikt wordt bepalen in hoeverre u arbeidsgeschikt bent. Gedifferentieerde premie WGA

Wanneer u zich laat verlonen door Prae Artiestenverloning draagt u bij verloning via de witte tabel en artiestentabel sociale premies af aan het UWV / Belastingdienst. In deze FAQ behandelen we de Gedifferentieerde premie Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (Hierna te noemen WGA):

Personen die meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA uitkering. Wanneer u de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt ontvangt u een loongerelateerde uitkering. Dit betekend dat de WGA 75% van het laatst verdiende loon uitkeert in de eerste twee maanden en daarna 70% met een maximum van 38 maanden.

Voldoet u niet aan het wekencriterium of na de loongerelateerde uitkering ontvangt u een loonaanvullingsuitkering, dit betekend dat u naast hetgeen u nog kunt werken (wat kunt u nog verdienen ondanks uw beperking) een aanvullende uitkering ontvangt met het verschil tot 70% van uw laatstverdiende inkomen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

In specifieke situaties valt u onder een vervolguitkering waarbij u minder ontvangt. Het UWV kan u hier exact over informeren. Pensioen en AOW

Bij Prae Artiestenverloning kunt u niet sparen voor een aanvullende pensioenregeling. U valt altijd onder het basispensioen de Algemene Ouderdomswet (hierna genoemd de AOW). De AOW "spaart" u door in Nederland te verblijven tussen uw 15e en de pensioengerechtigde leeftijd. Woont u korter in Nederland, dan ontvangt u AOW afhankelijk van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond. De AOW krijgt u dus "gratis". Deze basisvoorziening is in Nederland geregeld om armoede onder ouderen te voorkomen en word volledig gefinancierd door de staat. 

Wilt u wel aanvullend pensioen regelen, en uzelf wel verlonen aan uw opdrachtgevers via de witte tabel of opting-in, dan is dit mogelijk via onze zusteronderneming www.verloning.nl waar wij flexibele arbeidsvoorwaarden bieden over uw verloning. Laat u goed informeren over de mogelijkheden en kosten. Factuur met meerdere omschrijvingen

Wanneer u een factuur bij Prae Artiestenverloning maakt is het mogelijk om meerdere regels aan te maken op de factuur en hier kosten aan verbinden. Dit kan tot maximaal 5 regels omdat anders de layout van de factuur niet meer zou kloppen. Per regel kunt u dan ook een afwijkende omschrijving toevoegen. "Prae Artiestenverloning is handelsnaam van Verloning.nl B.V. KVK 51683245. CPB nummer M1400816"

 

Deze website werkt goed in Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer vanaf versie 8.0